Personal Data Protection

Personal Data Protection

MAARHABA.COM  KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME VE KORUMA POLİTİKASI

Ekay global Gıda dış tic LTd Şti. (“Maarhaba”) olarak Kişisel Veri’lerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Maarhaba  olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişilere ve Maarhaba  ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Veri’lerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi konusunda hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel Veri’lerinizi aşağıdaki politika metninde açıklandığı ve mevzuatta öngörülen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

AMAÇ

Bu Kişisel Veri’leri İşleme ve Koruma Politikası (“Politika”), Ekay global Gıda dış tic LTd Şti (“Maarhaba”) , 6698 Sayılı Kişisel Veri’erin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat ile getirilen yükümlülüklerini yerine getirirken uyacağı esasları düzenleyen ana politika metnidir.

KAPSAM

Politika, Maarhaba çalışanları, müşterileri, web sitesi ziyaretçileri, mobil uygulama kullanıcıları da dahil olmak üzere, maarhaba’in faaliyetleri sırasında topladığı, işlediği yahut kendisi ile paylaşılan Kişisel Veri’leri kapsamakta olup maarhaba, departmanları ve çalışanları nezdinde bağlayıcıdır.

TANIMLAR

Kişisel Veri doğrudan veya dolaylı olarak maarhaba t’in bir İlgili Kişi’nin kimliğini, tek başına veya maarhaba’in elindeki ya da kontrolündeki diğer bilgilerle birleştirerek belirlemesine imkân veren her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgiler ile biyometrik ve genetik bilgileri ile ilgili veriler anlamına gelmektedir.

Kişisel Sağlık Verisi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi anlamına gelmektedir.

Veri İşleme Kişisel Veri’ler üzerinde gerçekleştirilen, toplama, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma ya da kullanılmasını engelleme de dahil her türlü işlem anlamına gelmektedir.

İlgili Kişi Kişisel Veri’leri maarhaba tarafından yahut adına işlenen tüm gerçek kişiler anlamına gelmektedir.

Açık Rıza belirli bir konu hakkında, bilgilendirildikten sonra, özgür iradeyle verilen onay anlamına gelmektedir.

İmha Kişisel Veri’lerin silinmesi veya yok edilmesi anlamına gelmektedir.

Anonim Hale Getirilmiş Veri, veri sorumlusu ya da İlgili Kişi’yi belirlenebilir hale getirecek başka herhangi bir kişi tüm makul ve olağan yöntemleri kullandıktan sonra dahi, Kişisel Veri’nin hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi anlamına gelmektedir.

Veri İşleyen veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veri’leri işleyen gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir. Her bir somut olayda Veri İşleyen’in kim olduğu ayrıca değerlendirilmelidir.

Veri Sorumlusu Kişisel Veri’lerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi anlamına gelmektedir. Veri sorumlusu maarhaba ,olabileceği gibi zaman zaman maarhaba adına yahut maarhaba yetkilendirdiği üçüncü bir kişi de olabilir. Her bir somut olayda veri sorumlusunun kim olduğu ayrıca değerlendirilmelidir.

Kurul Kişisel Verileri Koruma Kurulu anlamına gelmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

maarhaba Kişisel Veri toplama ve işlemeye ilişkin gerçekleştirdikleri her türlü faaliyette şu ilkelere uygun hareket eder:

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk

Kişisel Veri’ler hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak toplanacak ve işlenecektir.

 1. Doğruluk ve gerektiğinde güncellik

maarhaba Kişisel Veri’lerin toplanma ve işlenme amacı doğrultusunda gerekli olması halinde:

 1. Belirlilik, açıklık ve meşru amaçları haiz olma,

maarhaba, gerekli ve toplanmasındaki iş amacıyla bağlantılı olduğu ölçüde Kişisel Veri toplamayı ve işlemeyi taahhüt eder. Hukuken izin verilen veya gerekli olan haller hariç, Kişisel Veri’ler gelecekte ortaya çıkması beklenen amaçlar doğrultusunda önceden toplanmayacak ve/veya işlenmeyecektir. Kişisel Veri’lerin işlenmesinin hukuken gerekli olduğu ya da mümkün olduğu durumlar dışında, yalnızca verinin toplanmasından önce açıkça belirtilen meşru amaçlar doğrultusunda ve alınacak onaya yahut, gerekli olduğu hallerde, Açık Rıza’ya uygun olarak işlenecektir.

maarhaba tarafından herhangi bir veri toplama faaliyeti öncesinde, veri toplama yöntemine ve işbu Politika’ya uygun bir şekilde İlgili Kişi’nin Açık Rıza’sının alınmasının gerektiği hallerde onay formu ya da rızanın alındığı çevrimiçi ortamlar kullanılacaktır.

Kişisel Veri’lerin maarhaba adına Veri İşleyen üçüncü kişilerce işlendiği hallerde, üçüncü kişilerin, işbu Politikada yer alan yükümlülüklere uygun davranacağını önceden yazılı ve sözleşmesel olarak yahut sair şekilde taahhüt etmesi gerekir.

 1. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amacın gerektirdiği süre ile muhafaza etme

Kişisel Veri’ler işlenme amaçlarına uygun olarak azami muhafaza süresince saklanır; bu süre mevzuatta belirlenen yükümlülüklere uygun davranmak ya da meşru işletme menfaatlerini korumak amacıyla daha uzun süre tutulabilir.

Hukuki, idari ya da ticari olarak gerekli süreler sona erdikten sonra ihtiyaç duyulmayan Kişisel Veri’ler mevzuata ve maarhaba Kişisel Veri’lerin Saklanması ve İmhası Politikası’na (“İmha Politikası”) uygun şekilde silinecek, anonimleştirilecek yahut yok edilecektir.

maarhaba fiziksel ve elektronik veri kayıt sistemlerinde bulunan Kişisel Veri’lere ilişkin olarak bu verilerin toplanma amacının ortadan kalkması ve hukuki saklama sürelerinin sona ermesi halinde tüm verilerin mevzuata uygun şekilde İmha’sından sorumludur.

Kişisel Veri’lerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınacaktır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç (3) yıl süreyle saklanacaktır.

Maarhaba Kişisel Veri’leri aşağıdaki kanuni koşullara uygun olarak toplayacak ve işleyecektir.

2.1 Onay

İlgili Kişi, Kişisel Veri’lerinin toplanması ve/veyahut işlenmesine mevzuat ve Politikaya uygun olarak bilgilendirildikten sonra özgür iradesi ile yazılı yahut elektronik ortamda Açık Rıza verdikten sonra işlenecektir. Kişisel Sağlık Verilerin işlenmesi durumunda Açık Rıza muhakkak yazılı alınır. Alınan Açık Rıza beyanları fiziksel yahut elektronik ortamda rıza belgelenip ve saklanacaktır. Kişisel Veri’ler KVKK’da sayılan aşağıdaki hallerin varlığında İlgili Kişi’nin rızası olmaksızın işlenebilir:

2.2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özel Nitelikli Kişisel Veri’ler yalnızca İlgili Kişi’nin Açık Rıza’sının bulunması ya da, sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç olmak üzere, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işlenebilir (örneğin yukarıda madde 2.1’de sayılan hallerde). Sağlık ve cinsel hayata ilişkin Kişisel Veri’ler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tarafından ilgilinin Açık Rıza’sı aranmaksızın işlenebilir. Özel Nitelikli Kişisel Veri’lerin işlenmesinde Kişisel Veri’leri Koruma Kurulu kararlarına uygun hareket edilir.

3.1 Kişisel Veri’ler yalnızca İlgili Kişi’nin veri aktarımına Açık Rıza’sının bulunması veya 2.1’de sayılan Açık Rıza’nın aranmadığı hallerden birinin varlığı halinde Türkiye’de bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir.

3.2 Kişisel Veri’lerin Yurtdışı’nda bulunan üçüncü kişilere aktarılmasında ise 3.1’de sayılan koşullara ek olarak;

şartlarıbulunmalıdır.

4.1 İlgili Kişi’nin Hakları

Kişisel Veri’si Maarhaba  tarafından toplanan yahut işlenen gerçek kişiler, KVKK uyarınca Veri Sorumlusu’na başvuru hakkına sahiptir.

İlgili Kişi, başvuru hakkını kullanarak aşağıda sayılan talepleri yazılı olarak veya e-posta vasıtasıyla işbu Politika’nın son kısmında verilen iletişim bilgileri doğrultusunda Da Maarhaba’e yahut temsilcilerine yöneltebilir:

 1. Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Veri’leri işlenmişse buna ilişkin bilgi alma,
 3. Kişisel Veri’lerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veri’lerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel Veri’lerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi,
 6. Kanun çerçevesinde Kişisel Veri’lerin silinmesini veya yok edilmesi,
 7. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veri’lerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesi,
 8. İşlenen Kişisel Veri’lerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Veri’lerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesi

4.2 Veri Sorumlusu’nun Yükümlülükleri

4.2.1 Aydınlatma Yükümlülüğü

Maarhaba İlgili Kişi’lere, Kişisel Veri’lerin elde edilmesi sırasında Kişisel Veri’lerinin işlenmesi süreci ve Veri İşleme’nin amaçları hakkında bilgilendirici, açık ve anlaşılır bir bildirim yapacak; bu kişilerin Kişisel Veri’lerine ilişkin hakları konusunda bilgilendirilmesini ve Maarhaba tarafından işlenen Kişisel Veri’lerine makul ölçüde erişimlerinin olmasını sağlayacaktır.

İlgili Kişi’lere yapılacak bildirim asgari olarak aşağıdaki unsurları içerir:

4.2.2 Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

Maarhaba ilgili mevzuatta belirlenen kapsamda,

 1. Maarhaba t Kişisel Veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapar veya yaptırır.
 2. Maarhaba faaliyetleri çerçevesinde topladığı ve/veya işlediği Kişisel Veri’leri (i) KVKK hükümlerine ve Politikaya uygun olarak gizli tutar, (ii) işleme amacı dışında kullanmaz, (iii) görevi gereği Kişisel Veri’lerin işlenmesi faaliyetine dahil olmayan çalışanının her türlü Veri İşleme faaliyetini yasaklar, ve (iv) çalışanlarının görevinin sınırlarına uygun kapsamda ölçüde Kişisel Veri’lere erişimine imkan tanır. Bu yükümlülük görevden ayrılmalarından sonra da devam eder.
 3. İşlenen Kişisel Veri’lerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, Maarhaba bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurul’a bildirir.

4.2.3 Veri Sorumluları Siciline Kayıt

Maarhaba  Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik’e göre Kişisel Veri’leri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulacak Veri Sorumluları Sicili’ne kayıt olarak Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmesi gereken ilgili yükümlülüğü yerine getirecektir. Bu kapsamda aşağıdaki bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır: